Utorak 23.7.2024.

Šume, šume najljepša vam hvala

Partizanska pjesma nastala u Međimurju

U listopadu 1944. godine jedan bataljon Kalničkog partizanskog odreda, sastavljen od većine boraca Međimuraca, uputio se u oveći pohod Međimurju s ciljem da uništi mađarske žandarmerijske stanice i izvrši druge diverzije, pa tako mađarskim okupatorim pokaže da im u Međimurju nije mjesto.

U knjizi »Zapisi i sjećanja« (grupe autora) objavljenoj u Čakovcu 1970. god., o pohodu bataljona Kalničkog partizanskog odreda, komesar bataljona Viktor Kocijan (Međimurec) priča: »Uz pomoć naroda i simpatizera pokreta gotovo neopaženo prešli smo Dravu kod Otoka, boravili u Turčišću, Novakovcu i Dekanovcu, te u noći 28. listopada 1944. god. došli u Podturen, gdje smo za­noćili na štagljevima simpatizera.

Idućeg dana konspiraciju više nismo mogli zadržati. Cijelo jutro mještani su nam nosili hranu i piće. Pekli su se odojci, a na ražnju se našlo i nekoliko teladi! Izašli smo na ulice i oko 14 sati poslije podne započeo je miting. Okupilo se staro i mlado, žensko i muško, sve živo u mjestu. Prije mojega govora naši su skojevci priredili prigodan program. Tada sam prvi put čuo našu proslavlje­nu pjesmu ’Šume, šume’.

Cila Petković bila je napredna omladinka i simpatizerka partizana (u nji­hovom štaglju noćivali su partizani i ona ih je hranila, obavještavala itd.) pa se i ona zajedno s njima 29. listopada 1944. godine našla u Podturnu. Jasno, imala je svoj zadatak. Cila kaže da je u Podturnu čula pjesmu »Šume, šume« i tamo upamtila melodiju i prve kitice. Kaže da se dobro sjeća da se u Podturnu nije pjevala čitava pjesma koja se danas pjeva, poznate su četiri strofe, već samo dvije kitice. Cila se također dobro sjeća da se pjesma (što je i ra­zumljivo s obzirom na političku situaciju), u Međimurju nije javno pjevala sve do oslobođenja. Dakle, jednu čitavu zimu ta je pjesma u Međimurju tiho, u konspiraciji živjela.

Prema dr Vinku Zganecu, poznatom jugoslavenskom etnomuzikologu, me­lodija pjesme »Šume, šume« počiva na glazbenoj tradiciji Međimurja. Svojom strukturom (dvostih) pjesma se pridružuje brojnim pjesmama s ratnom — partizanskom tematikom koje su nastale širom Jugoslavije u toku NOB-a.

Pjesma »Šume, šume« pomalo zbunjuje svojim redoslijedom strofa. Navikli smo da poantu pjesme nađemo na kraju ili barem u sredini pjesme, međutim, ona se u ovoj pjesmi javlja u samom prvom stihu. Mora da su ipak prvo na­stale, u jednom trenutku oduševljenja, samo prve dvije strofe koje su se i je­dino pjevale u Podturnu, prema kazivanju Cile Petković. Dakle, pjesma je ka­snije nadograđivana, pa odatle, vjerojatno, i takav redoslijed strofa. Logičniji bi bio ovaj poredak strofa: treća, četvrta, prva i druga.

Promatrajući pjesmu »Šume, šume« s jezičnog aspekta, ona ostavlja »zbr­kan« dojam. No, treba odmah napomenuti da je velika većina riječi ista kako u štokavskom tako i u kajkavskom dijalektu. Prve su dvije strofe bez kajkav­skih primjesa, dok se u trećoj strofi javlja prijedlog »vu« umjesto štokavskog »u«, i u trećoj strofi javlja se sintagma »zvezdice igraju« umjesto štokavskih »zvjezdica«. Inače, ova sintagma često je prisutna u starim međimurskim na­rodnim pjesmama. Nalazimo je npr. i u poznatoj pjesmi »Vuprem oči«

Zanimljivo je da je upravo u Podturnu dr. Vinko Zganec zabilježio ovu pjesmu prema pjevanju Ogranka Seljačke sloge iz Podturena. Pjesmu je objavio 1951. gofiine s ovim tekstom:

Šume, šume najlepša vam hvala,
U vama se sloboda rađala.

U vama smo stekli mi slobode,
Za sve male i prave narode.

Po šumama topovi pucaju,
A na nebu zvezdice igraju.

Mlad partizan vu šumama bio,
Za svoj narod krvcu sam prolio.

Izvor: O postanku pjesme "Šume, šume" , KAJ - časopis za kulturu i prosvjetu broj 1/85

Poslušajte četiri predivne izvedbe partizanske pjesme "Šume, šume".

Kvartet Studio - Šume, šume

Ansambl Ladarice - Šume, šume

Zbor Brodosplit - Šume, šume

Ansambl Samoborke - Šume, šume