Utorak 23.7.2024.

Ratujemo i pišemo - zbirka pjesama partizana IX. udarne dalmatinske divizije

Skenirana zbirka pjesama nastala na ratištu

Povodom oslobođenja Splita od fašizma dobili smo od naše čitateljice divan pokolon. Poslala nam je par pjesama i crteža pisanih na ratištu sakupljeni u zbirci Ratujemo i pišemo. Jedan od autora je i djed čitateljice Markoč Ante iz splitskog Varoša. Zbirka pjesama je nastala na samom ratištu tokom 1943. i 1944. godine a autori su borci IX. dalmatinske udarne divizije.

Iskreni su to stihovi posvećeni narodnooslobodilačkoj borbi, rodnom zavičaju, drugovima i maršalu Titu. Popraćeni su crtežima stoga smo se odlučili predstaviti vam ih u orginalnom izdanju. Uživajte u ovom rijetkom izdanju i vrijednom komadiću naše antifašističke povijesti.

IX. dalmatinska udarna divizija


Nakon što je IX. dalmatinska divizija doživjela velike gubitke tokom Bitke na Neretvi rasformirana je 12. travnja 1943. Ponovno je obnovljena je početkom rujna 1943. godine odlukom štaba Četvrte operativne zone Glavnog štaba NOV-a i PO-a Hrvatske u okolini Splita. Formiran je štab na čelu sa zapovjednikom Antom Baninom i političkim komesarom Edom Santinijem, a diviziju su činile Prva i novoformirana Treća dalmatinska udarna brigada. U sastav divizije ušla je 12. rujna 1943. godine i novoformirana Četvrta dalmatinska brigada, sa kojom je divizija imala oko 3 500 boraca.

Od samog osnivanja Deveta dalmatinska divizija angažirana je u oštrim borbama tijekom obrane Splita. Od osnivanja Osmog dalmatinskog korpusa 7. listopada 1943. godine do kraja rata Deveta dalmatinska divizija bila je u njegovom sastavu.

Od prosinca 1943. do kraja srpnja 1944., jadransko zaleđe bilo je poprište niza dobro smišljenih i energično vođenih operacija njemačke Druge oklopne armije usmjerenih na osiguravanje vitalnih točaka i komunikacija i nanošenje što težih udaraca NOVJ-a. U svim ovim operacijama i ofenzivnim protumjerama NOVJ-a u dalmatinskom zaleđu između Livna i Like sudjelovala je i Deveta dalmatinska divizija. Ona je konačno oslobodila Livno 10. listopada 1944. godine i nakon toga predstavljala desnokrilnu napadnu kolonu koja je kroz neprijateljsku pozadinu sudjelovala ostalim postrojbama Osmog dalmatinskog korpusa tijekom Kninske operacije.

U veljači 1945. godine, divizija je sudjelovala u Mostarskoj operaciji, a tijekom ožujka i travnja u Ličko-primorskoj operaciji. Tijekom Tršćanske operacije desantom sa otoka Cresa na obalu Istre izvršila je energičan upad u pozadinu teško utvrđene riječke fronte njemačkog 97. korpusa, značajno doprinoseći tempu i završnom uspjehu operacije.

Ukazom Vrhovnog štaba NOV-a i POJ-a u prosincu 1944. godine Osma dalmatinska divizija proglašena je udarnom u znak priznanja za postignute uspjehe. 

Naslovnica
Moje selo, Krolo Marko
Titi, F. Perić
Bombaš, Ante Markoč
Pjesma posvećena jurišu kojeg je izvršio IV. bataljon prilikom oslobođenja Livna, 10. X. 1944.
Šarac, Ante Markoč
Udarnik, Ante Hajder
Partizan, Luka Matković
Tito, Ante Markoč
Temelji slobode, Lovrić Smiljan
IX. udarna
Smrt fašizmu - sloboda narodu