Ponedjeljak 24.6.2024.

Poginula narodna heroina Ljubica Gerovac

Na današnji dan 1942. godine u borbi protiv fašista pala je drugarica Ljubica Gerovac. Rođena je u Jezeranama kod Otočca 1919. godine, u siromašnoj zemljoradničkoj porodici. Od rane mladnosti angažovala se u revolucionarnom pokretu i isticala u ilegalnoj komunističkoj agitaciji među omladinom u trgovačkim akademijama u Zagrebu i Banjaluci, a potom i na zagrebačkoj Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi. Sarađivala je u redakciji lista "Seljačka misao". Zbog svojih političkih aktivnosti više puta je hapšena 1937, 1939. i 1940. godine. Članica SKOJ postala je 1937, a u KPJ je primljena 1940. godine.

Nakon sloma i okupacije Jugoslavije 1941, otišla je u Liku i uključila se u pripreme za ustanak protiv fašizma. Neumorno obilazi sela, okuplja omladinu i žene, i s puno poleta ukazuje im na zločinačku politiku okupatora i ustaša i perspektive oružane borbe. Kad je počeo ustanak, zajedno s partizanskim grupama sudjeluje u oružanim akcijama. U jesen 1941. izabrana je za člana Kotarskog komiteta KPH za kotar Brinje, i sekretara Kotarskog komiteta SKOJ-a za Brinje. Posebno se isticala u radu na stvaranju bratstva i jedinstva između srpskog i hrvatskog naroda u Lici. Kao mlada žena puna poleta i vedrine, a uz to neobično hrabra i neustrašiva, bila je veoma popularna i omiljena, naročito među omladinom i ženama.

Prilikom napada ličkih i primorsko-goranskih partizana na ustaše u Jezeranama, Ljubica je predvodila vod bataljona „Marko Orešković“, i uspjela da ga neopaženo pored bunkera dovede do crkve u selu. Ali kad se vraćala po drugi dio boraca, da i njih uvede u selo, bila je primjećena od ustaša i ubijena 16. IV. 1942. godine. Mrtvu, ustaše su je zvjerski masakrirale. U čast hrabre revolucionarke, Brinjski bataljon je prozvan bataljon „Ljubice Gerovac“, koji se pod njenim imenom hrabro borio do kraja rata.

Spomen Park Bratstva i Jedinstva u Vodoteću kod Brinja propada