Utorak 21.5.2024.

Žumberačka brigada napala njemačko uporište u Bregani

Borbenu završnicu 34. divizije u 1944. godini dala je Žumberačka brigada, kada je na samu Staru godinu udarila po Nijemcima na naj­sjevernijoj točki operativnog prostora divizije - u Bregani.U tom uporištu bilo je, prema našim podacima, oko 140 gestapovaca, a na koti Raje još oko 95 njemačkih policajaca.
Zajedno s garnizonom u Samoboru, te snage bile su povezane istim sistemom obrane. Osim njih, tu su i drugi dijelovi njemačkih snaga, koje su bile u pokretu u Sloveniju i dalje, a smjestili su se i u okolnim selima. Zbog toga je prodor Žumberačke brigade do Bregane bio skopčan s mnogo rizika. Bio je to upad u osinjak.

Štab Žumberačke brigade je, za napad na Breganu, izradio ovakav borbeni plan:
- Prvi bataljon ima zadatak da izvede demonstrativni napad na Kotu Raje sa zapadne strane;
- Trećem bataljonu je povjeren glavni zadatak, napad na posadu u Bregani. Njegove čete će djelovati istovremeno na objekt napada s južne i sjeveroistočne strane;
- Drugi bataljon će osigurati jedinice u napadu od moguće intervencije iz pravaca sela Luga i Vrhovšćaka.

Napad na posadu u Bregani, izveden je na staru godinu, u 22,30 sati.
Prvi bataljon je u napadu likvidirao 12 Nijemaca. Treći bataljon razo­rio je pred sobom tri bunkera i jednu utvrđenu zgradu, iz koje je pružan ot­por. Tokom prodora ubijeno još 12 Nijemaca. V.d. komandanta Pajo Cučić i komesar Vjekoslav Nemčić vodili su čete od bunkera do bunkera.
U ponoć, 31. prosinca, nakon što je svladan i otpor u 5 bunkera, koji su razoreni, ispaljeni su u pravcu Zagreba posljednji rafali. Bila je to neo­bična “čestitka” jedinica NOVJ i hrabrih žumberčana udruženim fašisti­ma za Novu, za njih poraznu, 1945. godinu!

U novogodišnjoj borbi, poginula su 32 njemačka vojnika, a dvojica zarobljena. Moglo im se nanijeti i više gubitaka, ali se brigada morala, ne izvršivši u cjelini zadatak, hitro izvući iz osinjaka. Bili su napadnuti s leđa od njemačkih jedinica koje su u blizini zastale na odmor u povlače­ nju prema Sloveniji, a iz Samobora je uslijedio napad tenkova. Žumberčani su se morali povlačiti u vrlo teškim uvjetima, u snježnoj i hladnoj noći, gazeći duboki snijeg, svladavajući prepreke od bodljikave žice i to pod borbom.
Vojno-politički učinak ovog iznenadnog napada na posadu u Bregani bio je zaista velik. Njihovi vrući mitraljeski rafali u blizini Zagreba bili su vidan navještaj skore pobjede.

Neprijatelj je novogodišnju noć morao provesti, jer nisu znali što će ih još snaći, u hladnim sniježnim rovovima.
To je bio dobar prilog Žumberčana plodnoj oslobodilačkoj borbi u 1944. i još jedan dodatak na vagi na kojoj su mjereni ukupni rezultati 34. divizije, postignuti u 1944. godini.

Ulazak u novu i posljednju ratnu 1945. godinu počeo je u 34. diviziji vrlo radosno. U Štab je stigla naredba Glavnog štaba NOV i POH kojom se 34. diviziji dodjeljuje počasni naziv - UDARNA. Istovremeno, taj časni naziv dobila je i Žumberačka brigada.

Priznanje je stiglo u pravi čas. Jer svi, od borca do komandanta, s raz­logom su to i očekivali. To je ona zaslužila izvodeći mnogobrojne napad­ ne i obrambene operacije, držeći skoro cijele 1944. godine pod kontrolom izuzetno značajan borbeni prostor: Žumberak, Pokuplje, Turopolje, Posa­ vinu i karlovački sektor, razarajući prometnice i uništavajući neprijatelje­ ve posade. Samo u dva posljednja mjeseca - studenom i prosincu 1944. godine, u kome je teklo borbeno takmičenje u 4. korpusu, 34. divizija je likvidirala 16 uporišta, zarobila 527 vojnika i izbacila iz stroja 778 njego­ vih vojnika i oficira. Zaplijenila je 2 topa, 18 teških i 14 lakih minobaca­ ča, 89 teških mitraljeza, 51 puškomitraljez, 610 pušaka, veliku količinu municije, granata i mina i drugog ratnog materijala, razorila više kilome­tara tračnica i pragova.

Pred kraj 1944. godine u divizijskom brojnom stanju bilo je četiri petine seljaka, a jedna petina radnika, obrtnika, đaka, studenata i intelektualaca. Svaki četvrti borac u prosjeku bio je član KP ili SKOJ-a. Sastav divizije izražavao je jugoslavenski, a dijelom i opći europski karakter. U njenim redovima borilo se 4.007 Hrvata, 145 Srba, 31 Slovenac, 38 Muslimana, 1 Crnogorac, 12 Talijana, 88 Rusa, 3 Čeha, 1 Nijemac, 3 Poljaka i 1 Nizozemac. Divizija
je u najvećem dijelu svojeg sastava bila i odraz stanovništva na svom operativnom prostoru.

Postoji poimenični popis 1416 palih boraca Tridesetčetvrte hrvatske udarne divizije NOVJ, no nažalost to nije ukupni broj poginulih članova ove divizije je su se arhive nekih brigada (npr. brigada "Joža Vlahović") ove divizije nestale u ratnom vihoru.

Izvor: Vladimir Hlaić: 34. UDARNA DIVIZIJA NOV I PO HRVATSKE

Probijanje kroz snijeg do neprijateljskih uporišta
Spomenik Žumberačkoj brigadi
Spomenik Žumberačkoj brigadi